Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 400 7024相薄
Alexander Dennis Enviro 400 7024 相簿


相關相片數目: 10張

相片編號: 5359
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7024 (RC1059)
96號路線
2011/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 6605
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7024 (RC1059)
606號路線
2012/1
備註
攝影者
Kwok Hin Lok

相片編號: 10397
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7024 (RC1059)
40號路線
2013/4/23
備註
攝影者
Andrew Chan

相片編號: 28322
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7024 (RC1059)
7號路線
2015/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 33096
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7024 (RC1059)
6X號路線
2016/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 48691
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7024 (RC1059)
8X號路線
2018/9
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 48692
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7024 (RC1059)
8X號路線
2018/9
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 50831
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7024 (RC1059)
7號路線
2019/3/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 51393
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7024 (RC1059)
9號路線
2019/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 51394
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7024 (RC1059)
9號路線
2019/5
備註
攝影者
John Ng巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權