Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 400 7002相薄
Alexander Dennis Enviro 400 7002 相簿


相關相片數目: 7張

相片編號: 5130
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7002 (PZ5961)
72A號路線
2011/9
備註
攝影者
Chris Lam

相片編號: 12003
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7002 (PZ5961)
973號路線
2013/11
備註
攝影者
Tong Ka Ho

相片編號: 12099
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7002 (PZ5961)
6號路線
2013/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 27193
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7002 (PZ5961)
41A號路線
2015/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 39889
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7002 (PZ5961)
7號路線
2017/1
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 44992
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7002 (PZ5961)
6號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 46110
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7002 (PZ5961)
6X號路線
2017/12
備註
攝影者
John Ng巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權