Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 400 7000相薄
Alexander Dennis Enviro 400 7000 相簿


相關相片數目: 18張

相片編號: 4907
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7000 (PC6795)
號路線
2011/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 9071
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7000 (PC6795)
103號路線
2012/12
備註
攝影者
Brian Pong

相片編號: 15959
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7000 (PC6795)
98號路線
2014/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19828
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7000 (PC6795)
98號路線
2015/5
備註
攝影者
KP Dennis

相片編號: 21423
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7000 (PC6795)
71號路線
2015/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 25173
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7000 (PC6795)
12M號路線
2015/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 26909
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7000 (PC6795)
37A號路線
2015/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 31449
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7000 (PC6795)
98號路線
2016/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 35114
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7000 (PC6795)
43M號路線
2016/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 35255
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7000 (PC6795)
98號路線
2016/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 38410
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7000 (PC6795)
170號路線
2016/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 40906
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7000 (PC6795)
41A號路線
2017/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 40967
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7000 (PC6795)
97A號路線
2017/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 42404
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7000 (PC6795)
98號路線
2017/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 43472
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7000 (PF5373)
98號路線
2017/7
備註
攝影者
Kam Wong

相片編號: 45926
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7000 (PC6795)
73S號路線
2017/12/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45928
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7000 (PC6795)
73S號路線
2017/12/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45929
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 400
7000 (PC6795)
73S號路線
2017/12/10
備註
攝影者
John Ng巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權