Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis E500 MMC 12.8米 6315相薄
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米 6315 相簿


相關相片數目: 14張

相片編號: 33251
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6315 (TZ8572)
962X號路線
2016/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33372
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6315 (TZ8572)
969號路線
2016/3
備註
攝影者
Ace Chan

相片編號: 33536
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6315 (TZ8572)
962號路線
2016/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 33537
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6315 (TZ8572)
962號路線
2016/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 35649
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6315 (TZ8572)
969P號路線
2016/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 37173
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6315 (TZ8572)
N962號路線
2016/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 39777
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6315 (TZ8572)
967S號路線
2017/1/28
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 39778
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6315 (TZ8572)
967S號路線
2017/1/28
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 44605
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6315 (TZ8572)
788號路線
2017/9
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 44716
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6315 (TZ8572)
969號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 44911
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6315 (TZ8572)
962X號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45827
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6315 (TZ8572)
962B號路線
2017/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 46647
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6315 (TZ8572)
8X號路線
2018/2
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 51328
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6315 (TZ8572)
962X號路線
2019/5
備註
攝影者
Matthew Tsui巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權