Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis E500 MMC 12.8米 6306相薄
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米 6306 相簿


相關相片數目: 11張

相片編號: 29533
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6306 (TX5933)
969號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 29579
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6306 (TX5933)
962B號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 29611
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6306 (TX5933)
962X號路線
2016/1
備註
攝影者
Eric Lo

相片編號: 30064
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6306 (TX5933)
962X號路線
2016/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 30068
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6306 (TX5933)
962X號路線
2016/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 30432
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6306 (TX5933)
962X號路線
2016/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 30433
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6306 (TX5933)
962X號路線
2016/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 30537
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6306 (TX5933)
962X號路線
2016/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 36748
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6306 (TX5933)
號路線
2016/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 36749
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6306 (TX5933)
號路線
2016/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 46399
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6306 (TX5933)
969號路線
2018/1
備註
攝影者
Liu Kam Hung巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權