Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 11.3m 9116相薄
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 11.3m 9116 相簿


相關相片數目: 5張

相片編號: 11713
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 11.3m
9116 (SE6352)
40號路線
2013/9
備註
攝影者
Andrew Chan

相片編號: 12447
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 11.3m
9116 (SE6352)
37R號路線
2014/1/1
備註
攝影者
DL

相片編號: 25630
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 11.3m
9116 (SE6352)
40號路線
2015/10
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 35772
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 11.3m
9116 (SE6352)
73號路線
2016/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 42015
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 11.3m
9116 (SE6352)
號路線
2017/5/30
備註
攝影者
John Ng巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權