Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m 8402相薄
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m 8402 相簿


相關相片數目: 19張

相片編號: 14866
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8402 (SS4363)
969P號路線
2014/5
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 29489
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8402 (SS4363)
R962號路線
2016/1/17
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 31329
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8402 (SS4363)
969號路線
2016/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 31330
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8402 (SS4363)
969號路線
2016/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 31508
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8402 (SS4363)
962X號路線
2016/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 31509
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8402 (SS4363)
962X號路線
2016/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 31510
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8402 (SS4363)
962X號路線
2016/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 32004
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8402 (SS4363)
962B號路線
2016/3
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 32433
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8402 (SS4363)
307號路線
2016/3
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 33552
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8402 (SS4363)
962X號路線
2016/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 33700
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8402 (SS4363)
962X號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 34342
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8402 (SS4363)
102號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 35831
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8402 (SS4363)
789號路線
2016/6
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 35869
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8402 (SS4363)
118號路線
2016/6
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 36277
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8402 (SS4363)
8X號路線
2016/7
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 37356
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8402 (SS4363)
780號路線
2016/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 37447
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8402 (SS4363)
118號路線
2016/9
備註
攝影者
Wong

相片編號: 53343
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8402 (SS4363)
77號路線
2020/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 53914
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8402 (SS4363)
789號路線
2020/5
備註
攝影者
John Ng巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權