Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m 8336相薄
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m 8336 相簿


相關相片數目: 6張

相片編號: 11667
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8336 (SE4931)
102號路線
2013/9
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 11779
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8336 (SE4931)
118號路線
2013/10
備註
攝影者
ctb8100

相片編號: 12737
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8336 (SE4931)
789號路線
2014/1
備註
攝影者
ctb8100

相片編號: 24853
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8336 (SE4931)
N182號路線
2015/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 34763
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8336 (SE4931)
788號路線
2016/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 45420
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8336 (SE4931)
681號路線
2017/11/12
備註
攝影者
John Ng巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權