Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 11.3m牌簿
 
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 11.3m牌簿車隊編號 車牌 首次登記日期 底盤編號 備註 退役
9100 SA6717 2013/5/22 SFD56CNR5CGTM2670
9101 SA6875 2013/5/24 SFD56CNR5CGTM2671
9102 SA7428 2013/5/22 SFD56CNR5CGTM2686
9103 SB6206 2013/6/11 SFD56CNR5CGTM2696
9104 SC7748 2013/7/9 SFD56CNR5CGTM2698
9105 SD943 2013/7/18 SFD56CNR5CGTM2705
9106 SB5274 2013/6/11 SFD56CNR5CGTM2706
9107 SB6134 2013/6/13 SFD56CNR5CGTM2722
9108 SC124 2013/6/21 SFD56CNR5DGTM2731
9109 SC2276 2013/6/26 SFD56CNR5DGTM2732
9110 SB8802 2013/6/21 SFD56CNR5DGTM2738
9111 SC5519 2013/7/8 SFD56CNR5DGTM2741
9112 SD6452 2013/7/31 SFD56CNR5DGTM2743
9113 SD7998 2013/8/2 SFD56CNR5DGTM2779
9114 SD6766 2013/8/6 SFD56CNR5DGTM2784
9115 SE2037 2013/8/15 SFD56CNR5DGTM2789
9116 SE6352 2013/8/23 SFD56CNR5DGTM2793
9117 SE4292 2013/8/21 SFD56CNR5DGTM2799
9118 SE3144 2013/8/20 SFD56CNR5DGTM2801
9119 SE3352 2013/8/21 SFD56CNR5DGTM2850
9120 SE8695 2013/9/3 SFD56CNR5DGTM2853
9121 SF6382 2013/9/20 SFD56CNR5DGTM2859
9122 SF4678 2013/9/18 SFD56CNR5DGTM2901
9123 SF4867 2013/9/18 SFD56CNR5DGTM2927
9124 SF5605 2013/9/18 SFD56CNR5DGTM2929
9125 SF5594 2013/9/18 SFD56CNR5DGTM2931
9126 SF6069 2013/9/18 SFD56CNR5DGTM2936
9127 SF4926 2013/9/18 SFD56CNR5DGTM2945
9128 SF6495 2013/9/20 SFD56CNR5DGTM2947
9129 SF7933 2013/9/26 SFD56CNR5DGTM2953
9130 SH3598 2013/10/30 SFD56CNR5DGTM3005
9131 SH3252 2013/10/30 SFD56CNR5DGTM3007
9132 SF8739 2013/9/27 SFD56CNR5DGTM3012
9133 SH7643 2013/11/13 SFD56CNR5DGTM3020
9134 SH8633 2013/11/15 SFD56CNR5DGTM3024
9135 SH8758 2013/11/18 SFD56CNR5DGTM3027
9136 SH9225 2013/11/19 SFD56CNR5DGTM3049
9137 SJ302 2013/11/19 SFD56CNR5DGTM3052
9138 SJ984 2013/11/20 SFD56CNR5DGTM3064
9139 SJ2261 2013/11/20 SFD56CNR5DGTM3141
9140 SJ1518 2013/11/21 SFD56CNR5DGTM3143
9141 SJ3410 2013/11/29 SFD56CNR5DGTM3144
9142 SJ3699 2013/11/28 SFD56CNR5DGTM3145
9143 SJ3189 2013/11/28 SFD56CNR5DGTM3166
9144 SJ2616 2013/11/28 SFD56CNR5DGTM3167
9145 SJ6001 2013/11/29 SFD56CNR5DGTM3168
9146 SJ6002 2013/12/4 SFD56CNR5DGTM3179
9147 SK4091 2013/12/20 SFD56CNR5DGTM3182
9148 SJ8162 2013/12/9 SFD56CNR5DGTM3197
9149 EM6616 2020/7/22 SFD5ACNR8LMTM6909
9150 WJ6188 2020/7/31 SFD5ACNR8LMTM6926


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權