Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500H相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 城巴 Alexander Dennis Enviro 500H相薄3
Alexander Dennis Enviro 500H相薄3

<1> <2> <3>
相關相片數目: 77張


相片編號: 50617
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500H
8400 (TB2893)
號路線
2019/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 50618
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500H
8400 (TB2893)
A11號路線
2019/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 50619
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500H
8400 (TB2893)
A11號路線
2019/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 51096
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500H
8401 (TA5575)
R11號路線
2019/4/17
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 51097
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500H
8401 (TA5575)
R11號路線
2019/4/17
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 51164
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500H
8400 (TB2893)
85號路線
2019/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 51165
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500H
8400 (TB2893)
85號路線
2019/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 51300
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500H
8401 (TA5575)
A11號路線
2019/5
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 51404
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500H
8401 (TA5575)
R11號路線
2019/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 51487
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500H
8400 (TB2893)
8X號路線
2019/5
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 52254
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500H
8400 (TB2893)
606號路線
2019/9
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 52255
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500H
8400 (TB2893)
606號路線
2019/9
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 52361
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500H
8400 (TB2893)
N72號路線
2019/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 52415
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500H
8401 (TA5575)
N171號路線
2019/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 52664
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500H
8400 (TB2893)
969號路線
2015/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 53065
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500H
8400 (TB2893)
619號路線
2020/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 54291
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500H
8401 (TA5575)
10號路線
2020/7
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權