Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis E500 MMC 12.8米相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 城巴 Alexander Dennis E500 MMC 12.8米相薄39
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米相薄39

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42>
相關相片數目: 1245張


相片編號: 53225
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6493 (VB9800)
5X號路線
2020/2
備註
攝影者
6493披上了Citybus 40th Anniversary車身廣告
John Ng

相片編號: 53226
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6493 (VB9800)
5X號路線
2020/2
備註
攝影者
6493披上了Citybus 40th Anniversary車身廣告
John Ng

相片編號: 53260
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6443 (VE1685)
608號路線
2020/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 53261
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6853 (WN7699)
A11號路線
2020/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 53262
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6398 (UN7748)
789號路線
2020/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 53272
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6468 (WL3951)
N930號路線
2020/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 53296
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6302 (TX6430)
930X號路線
2020/2
備註
攝影者
6302披上了Ma Pak Leung車身廣告
John Ng

相片編號: 53380
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6493 (VB9800)
1號路線
2020/2
備註
攝影者
6493披上了Citybus 40th Anniversary車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 53397
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6471 (WL1378)
930號路線
2020/2
備註
攝影者
Ken Lam

相片編號: 53428
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6402 (US5023)
930號路線
2020/2
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 53435
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6389 (UM6569)
N930號路線
2020/2
備註
攝影者
6389披上了Yr. of the Rat車身廣告
Winfred Leung

相片編號: 53436
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6495 (VD980)
20號路線
2020/2
備註
攝影者
6495披上了Citybus 40th Anniversary車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 53452
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6565 (UR3708)
N26號路線
2020/2
備註
攝影者
6565披上了Polytechnic University車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 53473
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6843 (VT7570)
E11號路線
2020/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 53476
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6493 (VB9800)
182號路線
2020/2
備註
攝影者
6493披上了Citybus 40th Anniversary車身廣告
KT WM Choi

相片編號: 53477
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6493 (VB9800)
182號路線
2020/2
備註
攝影者
6493披上了Citybus 40th Anniversary車身廣告
KT WM Choi

相片編號: 53478
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6493 (VB9800)
182號路線
2020/2
備註
攝影者
6493披上了Citybus 40th Anniversary車身廣告
KT WM Choi

相片編號: 53479
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6493 (VB9800)
182號路線
2020/2
備註
攝影者
6493披上了Citybus 40th Anniversary車身廣告
KT WM Choi

相片編號: 53480
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6493 (VB9800)
N182號路線
2020/2
備註
攝影者
6493披上了Citybus 40th Anniversary車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 53488
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6433 (VC5631)
608號路線
2020/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 53489
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6464 (WK7260)
20號路線
2020/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 53505
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6565 (UR3708)
E21號路線
2020/3
備註
攝影者
6565披上了Polytechnic University車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 53583
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6493 (VB9800)
182號路線
2020/3
備註
攝影者
6493披上了Citybus 40th Anniversary車身廣告
KT WM Choi

相片編號: 53593
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6302 (TX6430)
930X號路線
2020/3
備註
攝影者
6302披上了Ma Pak Leung車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 53616
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6456 (VP9008)
788號路線
2020/3
備註
攝影者
Nathan Kwok

相片編號: 53621
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6837 (VM4166)
A11號路線
2020/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 53629
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6547 (UJ7882)
962X號路線
2020/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 53642
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6493 (VB9800)
1號路線
2020/3
備註
攝影者
6493披上了Citybus 40th Anniversary車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 53664
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6493 (VB9800)
982X號路線
2020/3
備註
攝影者
6493披上了Citybus 40th Anniversary車身廣告
KT Wm Choi

相片編號: 53665
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6493 (VB9800)
982X號路線
2020/3
備註
攝影者
6493披上了Citybus 40th Anniversary車身廣告
KT Wm Choi


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權