Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis E500 MMC 12.8米相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 城巴 Alexander Dennis E500 MMC 12.8米相薄20
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米相薄20

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42>
相關相片數目: 1245張


相片編號: 40653
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6392 (UM7107)
10號路線
2017/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 40654
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6517 (UB5458)
A11號路線
2017/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 40671
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6811 (UP860)
A21號路線
2017/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 40684
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6402 (US5023)
10號路線
2017/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 40690
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6371 (UD7005)
788號路線
2017/4
備註
攝影者
6371披上了Yr. of Rooster車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 40697
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6801 (UM8127)
NA11號路線
2017/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 40703
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6309 (TX4929)
962X號路線
2017/4
備註
攝影者
6309披上了Gold Coast車身廣告
John Ng

相片編號: 40721
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6307 (TX5957)
5X號路線
2017/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 40722
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6809 (UN5831)
NA29號路線
2017/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 40805
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6401 (UP566)
780號路線
2017/4
備註
攝影者
Cheng Cho Yu

相片編號: 40815
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6371 (UD7005)
788號路線
2017/4
備註
攝影者
6371披上了Yr. of Rooster車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 40830
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6403 (UT249)
10號路線
2017/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 40850
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6806 (UN4206)
A12號路線
2017/4
備註
攝影者
Cheng Cho Yu

相片編號: 40889
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6558 (UP9460)
A11號路線
2017/4
備註
攝影者
Andrew Chan

相片編號: 40937
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6553 (UP215)
E11號路線
2017/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 40983
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6309 (TX4929)
10號路線
2017/4
備註
攝影者
6309披上了Gold Coast車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 41070
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6559 (UP9242)
E23號路線
2017/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 41071
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6559 (UP9242)
E23號路線
2017/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 41095
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6357 (UC3211)
5X號路線
2017/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 41134
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6517 (UB5458)
E23號路線
2017/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 41263
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6523 (UC6111)
A21號路線
2017/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 41264
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6399 (UP196)
788號路線
2017/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 41265
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6400 (UN9516)
788號路線
2017/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 41289
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6560 (UR2340)
A21號路線
2017/5
備註
攝影者
Andrew Chan

相片編號: 41344
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6371 (UD7005)
788號路線
2017/5
備註
攝影者
6371披上了Yr. of Rooster車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 41417
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6806 (UN4206)
962P號路線
2017/5
備註
攝影者
Andrew Chan

相片編號: 41489
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6807 (UN657)
A20號路線
2017/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 41490
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6394 (UM9809)
789號路線
2017/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 41491
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6309 (TX4929)
962X號路線
2017/5
備註
攝影者
6309披上了Gold Coast車身廣告
John Ng

相片編號: 41515
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8米
6407 (UT3761)
969號路線
2017/5
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權